Stanovy FFL

STANOVY ODBOROVÉ ORGANIZACE FFL

Preambule

Odborová organizace FFL je nezávislou organizací, do které mohou vstoupit všichni zaměstnanci, OSVČ, osoby ve starobním a invalidní důchodu, osoby vedené jako uchazeči Úřadu práce, právnické osoby.

Cílem činnosti odborové organizace je vytvoření prostoru pro účinné uplatňování oprávněných sociálních a hospodářských zájmů svých členů a současně spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, to vše vždy ve prospěch svých členů a společnosti.

Název organizace: FFL, odborová organizace Sídlo: Boudy 19, 398 04 Čimelice

I. Úloha odborové organizace

1. Hlavním posláním odborové organizace je důsledná obhajoba oprávněných zájmů a práv svých členů v sociálních a hospodářských oblastech.

II. Členství v organizaci

1. Členem organizace se může stát každý, kdo projeví o členství zájem.

2. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán organizace. Schválí-li přijetí, vzniká členství dnem připsání základního členského příspěvku na účet organizace.

3. Členství zaniká: a) písemným oznámením člena organizace o ukončení členství; b) uplynutím roční lhůty , tj. 12-ti měsíců od vzniku členství; c) vyloučením pro hrubé porušení stanov na základě rozhodnutí statutárního orgánu organizace.

4. Členský příspěvek je nevratný.

III. Práva a povinnosti člena

1. Všichni členové organizace mají stejná práva a povinnosti.

2. Člen má právo: • volit a být volen do orgánů organizace; • uplatňovat právo kritiky a kontroly, dotazů, podnětů a stížností vůči orgánům organizace; • na svou vlastní žádost požadovat na orgánech organizace ochranu a podporu svých práv a oprávněných zájmů své rodiny • osobně se účastnit jednání, na němž organizace rozhoduje o jeho činnosti nebo chování – orgán organizace je povinen ho na toto jednání pozvat.

3. Člen je povinen: • dodržovat stanovy organizace a plnit usnesení jejích orgánů

IV. Organizační zásady

1. Orgány odborové organizace jsou: předseda, členská schůze.

2. Členská schůze rozhoduje o způsobu voleb a volí předsedu organizace. Dále rozhoduje o všech důležitých otázkách činnosti organizace. Do výlučné pravomoci členské schůze patří změna stanov organizace, schvalování hospodaření organizace, rozhodnutí o zániku organizace.

3. Členská schůze se schází podle potřeby tak, aby byla zajištěna plynulá činnost organizace. Členskou schůzi svolává předseda organizace.

4. Jménem organizace jedná předseda samostatně popř. písemně pověřený člen organizace.

V. Hospodaření organizace

1. Základní finanční prostředky tvoří členské příspěvky a sponzorské dary.

2. Výši členských příspěvků stanoví předseda organizace.

3. Finanční prostředky slouží k uspokojování zájmů a potřeb členů a případně financování další činnosti odborové organizace.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Odborová organizace FFL má plnou právní subjektivitu.

2. Stanovy jsou v platnosti dnem evidence.

V Boudách dne 14.05.2019